buttons 07

Prihlásiť sa

do kurzu

Jazyková škola Úspech

ECL

ECLV našej Jazykovej škole ÚSPECH môžete absolvovať jazykovú skúšku ECL, ktorá je akceptovaná ako potvrdenie jazykových znalostí pri hodnotení žiadostí o zahraničné štipendijné pobyty alebo pracovné povolenia. Čoraz častejšie sa pre tento typ skúšky rozhodujú žiaci, vysokoškolskí študenti, výskumní pracovníci, štipendisti, doktoranti a predstavitelia rozličných profesií, ktorí sa cudzie jazyky učia v záujme svojho akademického alebo profesionálneho rastu.

Čítať ďalej: ECL

Štátnica

SVKŠtátna jazyková skúška, na ktorú Vás v Jazykovej škole ÚSPECH pripravíme je štátom uznávanou jazykovou skúškou v Slovenskej republike. Obsah základnej a všeobecnej štátnej jazykovej skúšky je zameraný na bežné životné situácie a na základné otázky politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v danej jazykovej oblasti. Kandidát má preukázať schopnosť porozumieť hovorený a písaný text a samostatne písomne i ústne sa vyjadriť k daným témam.

Čítať ďalej: Štátnica

DELF / DALF

DELFDALFSú to oficiálne diplomy vydávané francúzskym Ministerstvom školstva potvrdzujúce dosiahnutú úroveň francúzštiny zahraničných uchádzačov a uchádzačov francúzskej národnosti pochádzajúcich z nefrankofónnej krajiny, ktorí nie sú držiteľmi diplomu alebo osvedčenia z francúzskej štátnej strednej alebo vysokej školy.

Čítať ďalej: DELF / DALF