buttons 07

Prihlásiť sa

do kurzu

Jazyková škola Úspech

ECL

ECLV našej Jazykovej škole ÚSPECH môžete absolvovať jazykovú skúšku ECL, ktorá je akceptovaná ako potvrdenie jazykových znalostí pri hodnotení žiadostí o zahraničné štipendijné pobyty alebo pracovné povolenia. Čoraz častejšie sa pre tento typ skúšky rozhodujú žiaci, vysokoškolskí študenti, výskumní pracovníci, štipendisti, doktoranti a predstavitelia rozličných profesií, ktorí sa cudzie jazyky učia v záujme svojho akademického alebo profesionálneho rastu.

Čítať ďalej: ECL

Štátnica

SVKŠtátna jazyková skúška, na ktorú Vás v Jazykovej škole ÚSPECH pripravíme je štátom uznávanou jazykovou skúškou v Slovenskej republike. Obsah základnej a všeobecnej štátnej jazykovej skúšky je zameraný na bežné životné situácie a na základné otázky politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v danej jazykovej oblasti. Kandidát má preukázať schopnosť porozumieť hovorený a písaný text a samostatne písomne i ústne sa vyjadriť k daným témam.

Čítať ďalej: Štátnica

Goethe

GOETHESkúšky Goetheho inštitútu sa opierajú o stupne jazykovej úrovne definované v dokumente Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky. Začínajú sa skúškou pre začiatočníkov A1 a končia sa najvyšším stupňom C2+ pre ovládanie jazyka skoro na úrovni materinského jazyka.

Čítať ďalej: Goethe