buttons 07

Prihlásiť sa

do kurzu

Jazyková škola Úspech

Certifikačné skúšky DELE

Diplomas de Español como Lengua Extranjera, DELE (Diplomy zo španielčiny ako cudzieho jazyka) sú oficiálne certifikáty, osvedčujúce stupeň kompetencie a ovládania španielskeho jazyka, ktoré v mene španielskeho Ministerstva školstva, sociálnej politiky a športu udeľuje Cervantesov inštitút.

Tieto diplomy sú medzinárodne uznávané v súkromných firmách, obchodných komorách, v štátnych a súkromných vzdelávacích organizáciách.

Diplom zo španielčiny – stupeň A1 je prvou zo šiestich úrovní navrhnutých v Spoločnom európskom referenčnom rámci pre cudzie jazyky.

Tento certifikát osvedčuje schopnosť uspokojiť potreby bezprostredne súvisiace s reálnymi alebo predvídateľnými každodennými situáciami.

Diplom zo španielčiny – stupeň A2 osvedčuje, že kandidát je schopný porozumieť vetám a výrazom v najbežnejších situáciách každodenného života a v oblasti dôležitých osobných skúseností kandidáta (základné informácie o sebe samom a o rodine, o nákupoch, o zaujímavých miestach, o voľnočasových aktivitách, atď.)

Diplom zo španielčiny – stupeň B1 (predtým Intermedio) osvedčuje jazykové schopnosti dostatočné pre pochopenie a správne reagovanie v najbežnejších situáciách každodenného života a pre vyjadrenie želaní a potrieb jednoduchou formou.

Diplom zo španielčiny – stupeň B2 osvedčuje jazykové schopnosti dostatočné na zvládnutie bežných situácií každodenného života v normálnych podmienkach komunikácie, ktoré nevyžadujú použitie odborného jazyka.

Diplom zo španielčiny – stupeň C1 osvedčuje jazykové schopnosti potrebné na zvládnutie rôzne náročných dlhých textov a na pochopenie ich obsahu do hĺbky. Okrem toho sa uchádzač dokáže plynulo a spontánne vyjadrovať a dorozumieť bez evidentných známok námahy pri hľadaní vhodných výrazov a slovných spojení.

Diplom zo španielčiny – stupeň C2 osvedčuje jazykové schopnosti potrebné na zvládnutie situácií, ktoré vyžadujú vysoko pokročilé použitie jazyka, ako aj poznanie kultúrnych zvykov, ktoré sa prostredníctvom jazyka prejavujú.