buttons 07

Prihlásiť sa

do kurzu

Jazyková škola Úspech

germany ico

Jazykových kurz

pre začiatočníkov – úroveň A1 

dosp5

Na tejto úrovni sa naučíte základné stavebné prvky nemeckého jazyka a ich skladanie do viet, zoznámite sa s pravopisom a správnou výslovnosťou, so základnými každodennými frázami, slovnou zásobou a gramatikou.

Čítať ďalej: Úroveň A1

germany icoJazykový kurz

pre mierne pokročilých – úroveň A2dosp2

Na tejto úrovni sa naučíte správne používanie základných stavebných prvkov nemeckého jazyka, ich správne usporiadanie vo vete. To sa prejaví zvýšením schopnosti porozumieť prečítanému alebo vypočutému textu a tieto štruktúry zakomponovať do vlastného ústneho či písomného prejavu.

Čítať ďalej: Úroveň A2

germany ico

Jazykový kurz

pre pokročilých – úroveň B1dosp4

Na tejto úrovni sa naučíte všetky hlavné jazykové štruktúry štandardnej reči (gramatika, vyjadrovacie prostriedky) prostredníctvom známych tém a situácií, s ktorými pravidelne prichádzate do styku v práci, vo voľnom čase atď.

Čítať ďalej: Úroveň B1

germany icoJazykový kurz

pre pokročilých – úroveň B2dosp3

Na tejto úrovni sa naučíte pevne uchopiť a bez väčších ťažkostí aplikovať gramatické štruktúry naučené na predošlých úrovniach, postupne prejdete od konkrétnych jednoznačných vyjadrovacích prostriedkov (majúcich svoj ekvivalent v našom materinskom jazyku) ku abstraktným, obrazným a metaforickým vyjadrovacím prostriedkom (ktoré nemajú svoj jednoznačný ekvivalent v našom materinskom jazyku a sú len ťažko preložiteľné - hovorové pevné frázy, príslovia, porekadlá, prirovnania).

Čítať ďalej: Úroveň B2

germany icoJazykový kurz

pre vysoko pokročilých – úroveň C1dosp7

Na tejto úrovni si budete prehlbovať slovnú zásobu a naučíte sa aktívne žonglovať so všetkými jazykovými prostriedkami, ktoré sú k dispozícii.

Čítať ďalej: Úroveň  C1

germany ico

Jaz. kurz pre znalosť jazyka na úrovni

rodeného hovoriaceho – úroveň C2

dosp6

Na tejto úrovni sa naučíte rozoznávať a porovnávať jednotlivé štylistické prvky a vrstvy od spisovného jazyka až po žargóny. Prehlbuje sa schopnosť chápať idiómy a frazeologizmy.

Čítať ďalej: Úroveň C2