Scroll to top

Certifikačné skúšky DELE

Diplomas de Español como Lengua Extranjera, DELE (Diplomy zo španielčiny ako cudzieho jazyka) sú oficiálne certifikáty, osvedčujúce stupeň kompetencie a ovládania španielskeho jazyka, ktoré v mene španielskeho Ministerstva školstva, sociálnej politiky a športu udeľuje Cervantesov inštitút.

Tieto diplomy sú medzinárodne uznávané v súkromných firmách, obchodných komorách, v štátnych a súkromných vzdelávacích organizáciách.

Diplom zo španielčiny – stupeň A1 je prvou zo šiestich úrovní navrhnutých v Spoločnom európskom referenčnom rámci pre cudzie jazyky.

Tento certifikát osvedčuje schopnosť uspokojiť potreby bezprostredne súvisiace s reálnymi alebo predvídateľnými každodennými situáciami.

Diplom zo španielčiny – stupeň A2 osvedčuje, že kandidát je schopný porozumieť vetám a výrazom v najbežnejších situáciách každodenného života a v oblasti dôležitých osobných skúseností kandidáta (základné informácie o sebe samom a o rodine, o nákupoch, o zaujímavých miestach, o voľnočasových aktivitách, atď.)

Diplom zo španielčiny – stupeň B1 (predtým Intermedio) osvedčuje jazykové schopnosti dostatočné pre pochopenie a správne reagovanie v najbežnejších situáciách každodenného života a pre vyjadrenie želaní a potrieb jednoduchou formou.

Diplom zo španielčiny – stupeň B2 osvedčuje jazykové schopnosti dostatočné na zvládnutie bežných situácií každodenného života v normálnych podmienkach komunikácie, ktoré nevyžadujú použitie odborného jazyka.

Diplom zo španielčiny – stupeň C1 osvedčuje jazykové schopnosti potrebné na zvládnutie rôzne náročných dlhých textov a na pochopenie ich obsahu do hĺbky. Okrem toho sa uchádzač dokáže plynulo a spontánne vyjadrovať a dorozumieť bez evidentných známok námahy pri hľadaní vhodných výrazov a slovných spojení.

Diplom zo španielčiny – stupeň C2 osvedčuje jazykové schopnosti potrebné na zvládnutie situácií, ktoré vyžadujú vysoko pokročilé použitie jazyka, ako aj poznanie kultúrnych zvykov, ktoré sa prostredníctvom jazyka prejavujú.

[caldera_form id=“CF5ea816fbbc64d“]