Scroll to top

ECL skúšky

Kompetencia a skúškové jazyky

V súlade so zásadami stanovenými v rámci štandardizácie je možné v Jazykovej škole ÚSPECH absolvovať jazykové skúšky ECL z viacerých oficiálnych jazykov EÚ ako z angličtiny, nemčiny, taliančiny, francúzštiny, španielčiny, ruštiny, slovenčiny, maďarčiny, češtiny.

Charakter skúšok

Obsah a formu téz pre jazykové skúšky odborníci stanovili po dôkladnom zvážení a ich overení na špeciálnych cieľových skupinách. Jazyková skúška ECL hodnotí úroveň verbálnej a písomnej komunikácie uchádzača v rozličných životných či profesijných situáciách, v oblasti jeho zamestnania a v osobných, súkromných či každodenných situáciách, a to na rozličných úrovniach komplexnosti.

Úrovne skúšky

Jednojazyčná jazyková skúška ECL neobsahuje gramatický test ani prekladové úlohy a má štyri úrovne. Na všetkých štyroch úrovniach (A2, B1, B2, C1) meria a hodnotí štyri základné jazykové schopnosti/zručnosti:

Ústna časť:
– počúvanie textu s porozumením
– komunikačné schopnosti

Písomná časť:
– čítanie textu s porozumením
– tvorbu (štylizáciu) textu

Skúšku úrovne „A2“ je možné zvládnuť po absolvovaní intenzívneho jazykového kurzu v trvaní 300 – 350 vyučovacích hodín. Skúška úrovne „B1“ hodnotí základný stupeň a skúška „B2“ pokročilý stupeň ovládania jazyka. Požiadavky na skúšku úrovne „C1“ spĺňajú uchádzači ovládajúci jazyk takmer na úrovni materinského jazyka.

Spoľahlivosť skúšok

Členské inštitúcie Konzorcia sú zodpovedné za vypracovanie a opravu testov vo svojom vlastnom jazyku. Pre zabezpečenie spoľahlivosti jazykových skúšok ECL sú všetky skúšobné materiály vopred overené a pri ich hodnotení sa využíva princíp dvojitého opravovania. Jednotnosť písania testov, opravovania a vydávania certifikátov v záujme zabezpečenia porovnateľnosti jednotlivých úrovní sleduje komisia zložená z odborníkov na jednotlivé jazyky.

Skúškové centrá

Jazyková škola ÚSPECH je regionálnym skúškovým centrom ECL pre všetky uvedené jazyky.

Kto si volí jazykovú skúšku ECL

Skúška je akceptovaná ako potvrdenie jazykových znalostí pri hodnotení žiadostí o zahraničné štipendijné pobyty a pracovné povolenia. Čoraz častejšie sa pre tento typ skúšky rozhodujú žiaci, vysokoškolskí študenti, výskumní pracovníci, štipendisti, doktoranti a predstavitelia rozličných profesií, ktorí sa cudzie jazyky učia v záujme svojho akademického alebo profesionálneho rastu.

Máte záujem o naše kurzy?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.