Scroll to top

Certifikačné skúšky Goetheho inštitútu

Skúšky Goetheho inštitútu sa opierajú o stupne jazykovej úrovne definované v dokumente Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky. Začínajú sa skúškou pre začiatočníkov A1 a končia sa najvyšším stupňom C2+ pre ovládanie jazyka skoro na úrovni materinského jazyka.

Certifikačné skúšky Goetheho inštitútu sú medzinárodne uznávané a majú vysokú reputáciu. Certifikát uľahčí zmenu školy, umožní získanie študijného miesta na univerzite, vysokej škole, vysokej odbornej škole v Nemecku či v Rakúsku a zlepší šance v kariérnom postupe. Certifikačné skúšky B1, B2, C1 nahrádzajú od roku 2009 na Slovensku maturitnú skúšku z jazyka nemeckého. Na mnohých univerzitách v EÚ umožňuje doloženie Goetheho certifikátu získanie potrebných kreditných bodov.

GOETHE-ZERTIFIKAT B1: ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD)

Zložením skúšky a získaním certifikátu Goethe – Zertifikat B1 preukážete, že máte solídne základné vedomosti v nemeckom hovorovom jazyku a že sa viete jazykovo zorientovať vo všetkých dôležitých životných situáciách. Skúška zodpovedá tretiemu stupňu (B1) šesťstupňovej kompetenčnej stupnice znalostí Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Po zložení skúšky dokážete napríklad:

 • v bežných životných situáciách porozumieť dôležitým informáciám z rozhovorov, z verejných správ v médiách a z rozhlasového vysielania, a to aj v detailoch,
 • presne porozumieť dôležitým informáciám z novinových textov, štatistík a opisov situácií bežného života,
 • napísať súvislé súkromné alebo polooficiálne správy ako sú listy, alebo mejlové správy,
 • viesť jednoduchý rozhovor na tému osobných záujmov, k tomu krátko vyjadriť svoju mienku a primerane reagovať na mienku svojho partnera,
 • podávať správy o bežných životných situáciách, niečo navrhnúť alebo dohodnúť

GOETHE – ZERTIFIKAT B2

Zloženie skúšky a získanie certifikátu Goethe – Zertifikat B2 požaduje úroveň znalostí jazyka – stupeň pokročilí. Skúška zodpovedá štvrtému stupňu (B2) šesťstupňovej kompetenčnej stupnice znalostí Spoločného referenčného rámca pre jazyky.

Po zložení skúšky dokážete napríklad:

 • sledovať hlavný obsah konkrétnych a abstraktných tém a porozumieť informáciám, ktoré sú pre Vás relevantné (napríklad z rozhlasového vysielania),
 • porozumieť širokému spektru textov, medzi iným i kratším textom (ako sú napr. inzeráty) ako i dlhším, komplexnejším textom, komentárom a správam z rôznych tematických oblastí.
 • písomne sa jasne a štruktúrovane vyjadrovať ku komplexným situáciám, ale dokážete aj opravovať chybné texty iných ľudí,
 • zrozumiteľne ústne vyjadriť a podpisovať všeobecné témy a témy zo svojich oblastí záujmov,
 • aktívne sa zúčastňovať na diskusiách o témach, ktoré sú Vám známe, vedieť zaujať k nim vlastný postoj a vysvetliť vlastné stanovisko.

GOETHE – ZERTIFIKAT  C1

Zloženie skúšky a získanie certifikátu, Goethe – Zertifikat C1 požaduje úroveň znalostí jazyka – stupeň viac pokročilí. Skúška zodpovedá piatemu stupňu (C1) šesťstupňovej kompetenčnej stupnice znalostí Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Po zložení skúšky dokážete napríklad:

 • bez väčšej námahy porozumieť i dlhším rozhlasovým príspevkom, rozhlasovému vysielaniu a prednáškam,
 • porozumieť širokému spektru písaných textov, medzi iným dlhším, komplexnejším textom, komentárom a správam z rôznych tematických oblastí,
 • písomne sa vyjadrovať k článkom z rôznych tematických oblastí jasne a štruktúrovane a pritom zvoliť taký spôsob vyjadrenia, aby bol primeraný čitateľovi,
 • spontánne a plynulo sa ústne vyjadrovať, zaujať vlastné stanovisko, precízne formulovať vlastné myšlienky a názory a podrobne popísať svoje vlastné príspevky.
Stupne GER**
   C2+   Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS)
   C2   Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)
Goethe – Zertifikat C2
Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)
   C1   Goethe Zertifikat C1
Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)
Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF)
   B2   Goethe – Zertifikat B2
Zertifikat Deutsch fűr den Beruf (ZDfB)
Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF)
   B1   Goethe – Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch (ZD)
   A2   Goethe  Zertifikat A2: Start Deutsch 2
   A1   Goethe – Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Máte záujem o naše kurzy?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.