Scroll to top

Štátnica

Základná štátna jazyková skúška

Overujú sa jazykové zručnosti kandidáta a jeho znalosti o základných javoch života v danej jazykovej oblasti. Obsah skúšky je zameraný na bežné životné situácie a na základné otázky politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v danej jazykovej oblasti a ich porovnanie so SR. Kandidát má preukázať schopnosť porozumieť hovorený a písaný text a samostatne písomne i ústne sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti pre základnú ŠJS.
Písomná časť:
• Diktát: je v rozsahu asi 100 slov, skúšajúci prečíta text diktátu najprv pomalšie, potom diktuje rýchlosťou, ktorou by kandidát stačil zachytiť text v materinskom jazyku a na záver skúšajúci prečíta diktát ešte raz normálnou rýchlosťou. V tejto časti nesmie používať slovníky.
• Čítanie s porozumením: kandidát si prečíta zadaný text a vypracuje pripojené cvičenia. V tejto časti sa nesmie používať slovníky.
• Preklad do daného jazyka: v rozsahu asi 100 slov. Kandidát má dokázať schopnosť prekladať v duchu jazyka na primeranej vyžadovanej jazykovej úrovni. V tejto časti sa môžu používať slovníky.
• Voľná téma: kandidát si vyberie z troch navrhovaných tém, následne vypracuje v rozsahu najmenej jeden a pol stránky kancelárskeho hárku (A4). V tejto časti sa môžu používať slovníky.
Ústna časť:
• Práca s textom: v rámci prípravy (celkový čas na prípravu je 15-20 minút) sa kandidát oboznámi s textom, ktorého časť bude musieť správne prečítať, následne príde rozbor textu formou voľnej reprodukcie.
• Konverzačná téma: kandidát dostane sylaby, ktoré obsahujú dané témy konverzácie.
• Otázka z reálií: kandidát dostane sylaby reálií anglofónnych oblastí, pričom konverzačnú tému a otázku z reálií si kandidát žrebuje.
• Otázka z literatúry: na prihláške kandidát uvedie diela najmenej troch autorov, ktoré prečítal v origináli. Z uvedého čítania sa vychádza pri zodpovedaní tejto časti ústnej skúšky, v ktorej má kandidát ukázať, že pozná literatúru cieľového jazyka a jeho historické reálie.

Všeobecná štátna jazyková skúška z anglického jazyka

Všeobecnou štátnou jazykovou skúškou sa overuje, či má kandidát dobré praktické a im zodpovedajúce teoretické vedomosti z jazyka, či má prehľad o hlavných javoch politického, hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života v danej jazykovej oblasti i v SR, a či vie jazyk aktívne používať v ústnom i písomnom prejave.
Vyžadovaný stupeň osvojenia anglického jazyka je v rozsahu určenom Vyhláškou MŠ SR č.44/96 Z.z., čo pre všeobecnú ŠJS zodpovedá 840 až 980 hodinám výučby , tj.j minimálne siedmim rokom štúdia v kurzoch štátnej jazykovej školy (absolvovanie základného, stredného, vyššieho kurzu a prípravného ročníka na ŠJS).
Z toho vyplýva, že príprava na všeobecnú ŠJS si vyžaduje dlhšie a precíznejšie štúdium jazyka vo všetkých zručnostiach.
Svojou náročnosťou je všeobecná ŠJS na najvyššej jazykovej úrovni („advanced level“), pričom sa od kandidáta vyžaduje nielen zvládnutie jazyka na tejto úrovni,ale aj preukázanie vedomostí z reálií a literatúry v zmysle syláb.
Nielen stupňom náročnosti ale aj kvalifikáciou je všeobecná ŠJS na rovnakej úrovni ako štátna záverečná skúška z jazyka na pedagogických alebo filozofických fakultách (Vyhláška MŠ SR 41/96 Z.z.)

Písomná časť ŠJS pozostáva zo štyroch častí:
Diktát: v rozsahu asi 100 slov prečíta examinátor text diktátu najprv pomalšie, potom diktuje rýchlosťou, ktorou by kandidát stačil zachytiť text v materinskom jazyku a na záver examinátor prečíta diktát ešte raz normálnou rýchlosťou. Kandidáti diktát odovzdajú. V tejto časti nesmú používať slovníky.
Čítanie s porozumením: kandidáti si prečítajú zadaný text a vypracujú pripojené cvičenia. V tejto časti nesmú používať slovníky.
Preklad do angličtiny: v rozsahu asi 100 slov. Kandidát má dokázať schopnosť prekladať v duchu anglického jazyka. V tejto časti sa môžu používať slovníky.
Voľná téma: kandidát si vyberie jednu z troch navrhnutých tém a vypracuje ju v rozsahu najmenej dvoch stránok kancelárskeho hárku (A4). V tejto časti sa môžu používať slovníky.
Ústna časť ŠJS taktiež pozostáva zo štyroch častí:
Práca s autentickým textom: počas celkovej cca 20 minútovej prípravy na ústnu skúšku si kandidát potichu prečíta zadaný text, obsah ktorého na skúške prezentuje formou voľnej reprodukcie, prípadne sa nadviaže diskusia o téme textu. Je to obyčajne kratší text alebo úryvok z tlače alebo z literárneho diela. Ak je v ňom osobitná väzba alebo gram.jav, možno kandidáta požiadať, aby ho vysvetlil. Kandidát má právo použiť pri tom svoj materinský jazyk, je však dobré, ak vie podať výklad v cudzom jazyku. Od kandidáta sa môže žiadať i popis obrazu alebo fotografie.
Konverzačná téma: kandidát sa rozhovorí na jednu z konverzačných tém, ktoré sú uvedené v priložených Sylabách. Konverzačnú tému si kandidát žrebuje/vytiahne spolu s otázkou z reálií.
Otázka z reálií: v tejto časti má kandidát dokázať, že pozná zemepisno-hospodárske a kultúrno-politické pomery anglicky hovoriacich krajín – Veľkej Británie a Spojených štátov amerických a vie ich porovnať s domácimi.

Máte záujem o naše kurzy?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.