Scroll to top

Jazykový kurz pre mierne pokročilých – úroveň A2

Na tejto úrovni sa naučíte správne používanie základných stavebných prvkov nemeckého jazyka, ich správne usporiadanie vo vete. To sa prejaví zvýšením schopnosti porozumieť prečítanému alebo vypočutému textu a tieto štruktúry zakomponovať do vlastného ústneho či písomného prejavu.
Pri počúvaní sa naučíte porozumieť frázam a slovnej zásobe vo vzťahu k oblastiam, ktoré Vás zaujímajú, alebo sa Vás bezprostredne týkajú (napríklad nakupovanie, zamestnanie, cestovanie), pochopiť zmysel krátky, jasných správ a oznámení.
Pri čítaní si prehĺbite schopnosť porozumieť textu ako celku a využiť z neho slovnú zásobu a frázy pre vlastný ústny či písomný prejav.
V ústnom prejave budete vedieť lepšie komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách vyžadujúcich jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych témach a činnostiach, porozprávať plynulejšie o Vašej rodine a ostatných ľuďoch, životných podmienkach, Vašom vzdelaní a o terajšej alebo nedávnej práci, zvládnete krátke spoločenské kontakty.
V písomnom prejave budete schopný/á napísať krátke, jednoduché oznámenia a správy vzťahujúce sa k Vašim bezprostredným potrebám, napísať jednoduchý osobný list, napríklad poďakovanie alebo pozvánku.

   Pre koho:   pre mládež a dospelých
   Počet hodín:    1-2 x 45-60 min./týždeň, prípadne podľa individuálnej dohody
   Trvanie:   september – jún
   Dosiahnutie úrovne:   100 až 120 hodín
   Forma výuky:   individuálne alebo skupinovo
   Poznámka:   Môžete nastúpiť na kurz aj počas jeho trvania. V prípade záujmu vytvárame nové, kratšie kurzy aj počas roka.

Máte záujem o naše kurzy?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.